תקנון הליגה

תנאי השימוש בפורטל mycontact.co.il ובאפליקציה של מועדון Contact

ברוכים הבאים לפורטל mycontact.co.il ("הפורטל") ו/או לאפליקציה של מועדון Contact ("האפליקציה") - שהינם של פיליפ מוריס בע"מ ("החברה") ומופעלים על ידיה. השימוש בפורטל ובאפליקציה ובתכניהם כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. בשימושך בהם או בתכנים הכלולים בהם הינך מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות המפורטים להלן. קרא אותם בעיון. אם אינך מסכים להם, הפסק מייד את שימושך בפורטל ו/או באפליקציה. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד והם מיועדים גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים": כולל לרבות מידע, הצעות, המלצות, סיפורים, עמדות, דעות, מאמרים, ביקורות, פרטים מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות, כדוגמא, כל תמונה, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

תנאי השימוש בפורטל ו/או באפליקציה, לפיהם יש לעשות בפורטל ו/או באפליקציה שימוש, הינם:
 1. 1.מטרת הפורטל והאפליקציה היא לספק למשתמש בהם תכנים בקשר לעולם הקמעונאות בכלל ובקשר למשתמש בפורטל ו/או באפליקציה, בפרט.
 2. 2.שימושך בפורטל ו/או באפליקציה מותנה בקבלת שם משתמש וסיסמא מן החברה ובאישורך עם כניסתך הראשונה לפורטל ו/או לאפליקציה כי קראת את תנאי השימוש וכי אתה מסכים להם. עליך לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות.
 3. 3.החברה רשאית, לפי שקול דעתה, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלה. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותם מעת לעת. המשך שימושך בפורטל ו/או באפליקציה אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי.
 4. 4.החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות המחאה, בלתי מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להתקין ולהשתמש באפליקציה על גבי מכשיר הסלולרי החכם שלך, הטאבלט שלך או המחשב שבבעלותך או שליטתך. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת תנאי השימוש במפורש. תנאי השימוש מקנים רישיון בלבד ואינם מהווים מכירה של האפליקציה בשום דרך ואופן.
 5. 5.החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בפורטל ו/או באפליקציה או בחלק מהם, לחסום את גישתך אליהם, לצמיתות או לזמן מסויים, ואף לבטל את אפשרות שימושך בהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, וכדוגמא בלבד, רשאית החברה לפעול כאמור בכל אחד מהמקרים הבאים: אם נסתיימה חברותך במועדון קונטקט של החברה; אם מסרת פרטים שגויים לחברה; אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם; אם השתמשת בפורטל ו/או באפליקציה לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הפרת את תנאי השימוש.
 6. 6.השימוש שלך בפורטל, באפליקציה ובתכנים והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש בפורטל, באפליקציה ובתכנים הוא שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות הפורטל, האפליקציה והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיהם של הפורטל והאפליקציה, מגבלות או התאמת הפורטל, האפליקציה והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידיך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת.
 7. 7.בפורטל ו/או באפליקציה עשויים להתפרסם תכנים שמקורם גם במשתמשי הפורטל ו/או האפליקציה. תכנים שמקורם במשתמש יפורסמו בשם שולחם. לא יפורסם תוכן משולח אנונימי.
 8. 8.החברה רשאית לסרב לפרסם בפורטל ובאפליקציה תוכן, למחוק תוכן שכבר פורסם ולערוך כל תוכן שכבר פורסם (לרבות לשנות את נוסחו ולהשמיט פרטים שבו) - לרבות תוכן שהינו בלתי חוקי, טורדני, מעליב, מסולף, בעל תוכן מיני, גזעני, מעודד הפרת החוק, מוציא לשון הרע, פוגע בפרטיות (כגון חושף פרטים אישיים או אינטימיים של אדם) - ולא תהיה למוסר התוכן כל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין סירוב לפרסם את התוכן שמסר ו/או בגין מחיקה ו/או שינוי ו/או תיקון של התוכן. הינך מתחייב כי תוכן שתשלח לא יהיה בלתי חוקי, טורדני וכיוצ"ב כמפורט.
 9. 9.בפורטל ובאפליקציה תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. קישורים אלה הם לנוחותך בלבד ולקבלת מידע על ידיך. העובדה שהפורטל והאפליקציה מקשרים לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתוכנם או בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים, למוצרים או לשירותים שעשויים להיות מוצעים באמצעותם, ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בקישורים או מהסתמכות עליהם ועל התכנים שבהם. לפורטלים אליהם מובילים הקישורים עשוייה להיות מדיניות פרטיות משלהם, והחברה ממליצה לך לקוראה, אם בחרת לבקר בהם.
 10. 10.כל התקשרות שתעשה בעקבות תוכן המתפרסם בפורטל ו/או באפליקציה ו/אובאמצעות קישור(Link) לפורטל צד שלישי, אינה כוללת את החברה כצד לה, ותסוכםישירות בינך לבין הספק הנוגע בדבר אלא אם הודיעך החברה אחרת לרבות במסגרת הפורטל ו/או האפליקציה. החברה אינה צד לכל התקשרות כזו, היא לאתישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו בפורטל ו/או באפליקציה ו/או בפורטלים אליהםהגעת באמצעות קישורים מהפורטל ו/או האפליקציה ולרכישות אשר יתבצעו, והיא לא תיקחחלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים להתקשרות אלא אם הודיעך החברה אחרת לרבות במסגרת הפורטל ו/או האפליקציה.
 11. 11.כל הזכויות בפורטל ובאפליקציה, לרבות זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהם ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים על ידיך ועל ידי יתר המשתמשים בפורטל ו/או באפליקציה) הינן של החברה או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להעביר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידיך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן החברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שנמסרו על ידיך לפורטל ו/או לאפליקציה.
 12. 12.החברה תוכל לשנות מעת לעת, וללא הודעה מראש, את מבנה הפורטל ו/או האפליקציה ועיצובם, את היקפם וזמינותם ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בפורטל ו/או באפליקציה לרבות הפסקתם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 13. 13.החברה אינה מתחייבת שהפורטל יהיה זמין ונגיש בכל עת או דרך כל דפדפן והיא אינה מתחייבת כי האפליקציה תהא זמינה ונגישה בכל עת. החברה אינה מתחייבת שהפורטל ו/או האפליקציה לא יופרעו, יהיו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו מאובטחים וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 14. 14.החברה מודעת לכך שהינך יכול להיכנס לפורטל ו/או לאפליקציה מכל מקום בעולם. אם הפורטל, האפליקציה או התכנים ושימושך בהם נוגד את דין מקום הכניסה שלך לפורטל ו/או לאפליקציה, אז הפורטל והאפליקציה ותכניהם אינם מיועדים לך, ואתה מתבקש שלא להיכנס לפורטל ו/או לאפליקציה או לעשות בהם ובתכניהם שימוש. אתה אחראי לידיעת דין מקום הכניסה שלך לפורטל ו/או לאפליקציה ולציותך לו.
 15. 15.החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, אינם אחראים כלפיך או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימושך בפורטל, באפליקציה ובתכנים או הסתמכותך עליהם או חוסר יכולתך לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שהחברה נקטה או נמנעה מלנקוט או ביחס לתכנים שתקבל או תשלח.
 16. 16.הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף תשפה את החברה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת בפורטל ו/או באפליקציה וכתוצאה מקישורים שביצעת לפורטל ו/או לאפליקציה.
 17. 17.בנוסף לכל האמור לעיל, בעשותך שימוש בפורטל ו/או באפליקציה הינך מתחייבכי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 18. 17.1.התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
 19. 17.2.הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומראשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
 20. 17.3.שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכלדרך שהיא.
 21. 17.4.איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרותכלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע בפורטל ו/או באפליקציהאו כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
 22. 17.5.הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג שלוירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכללזה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרהו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים בפורטל ו/או באפליקציה.
 23. 17.6.הפצת "דואר זבללשרתי הפורטל ו/או האפליקציה, או הצפתם בכל דואראחר.
 24. 17.7.שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיוןמשנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחדמחלקי הקוד המרכיבים את הפורטל ו/או האפליקציה, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור הפורטל ו/או האפליקציה.
 25. 17.8.הצבת הפורטל ו/או האפליקציה, או כל חלק מהם, בתוך מסגרת של פורטל ו/או אפליקציה אחר ,(frame) או כחלק מפורטל ו/או אפליקציה אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
 26. 17.9.שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפושמידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולפורטל מידע בפורטל ו/או באפליקציהאו כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בפורטל ו/או באפליקציה.
 27. 17.10.הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של הפורטל (לרבות על ידיהפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לפורטל או של רשת המחשבים המחוברת אליה) ו/או האפליקציה.
 28. 18.על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה.
 29. 19.החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בפורטל ובאפליקציה, שהיא מנהלת ומפעילה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת בפורטל ובאפליקציה. הם סוקרים, בין השאר, את המידע הפרטי שנאסף ואת האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בפורטל ובאפליקציה או נאסף על ידיה בעת השימוש בפורטל ובאפליקציה.
 30. 20.החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותן מעת לעת. המשך שימושך בפורטל ו/או באפליקציה אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה למשך 7 ימים בעמוד הבית של הפורטל ו/או האפליקציה.
 31. 21.הינך מופנה לתנאי השימוש - לסעיף ‏1, שעניינו מטרות הפורטל והאפליקציה.
 32. 22.הינך מסכים כי החברה תעשה שימוש במידע אישי מזהה אודותיך על מנת לאפשר לך שימוש בפורטל ובאפליקציה, לשיפור השירותים שלה ולצורך יצירת קשר איתך, ככל שהדבר נחוץ.
 33. 23.בעת השימוש בפורטל ובאפליקציה יכול שיצטבר מידע עליך כגון לגבי מידע שקראת בפורטל, עמודים שבהם צפית, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לפורטל ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה ובנתונים על פיהם התאפשר שימושך בפורטל ו/או באפליקציה ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:
 34. 23.1.כדי לתקשר עמך – באמצעות הטלפון, האי-מייל, הודעות טקסט או בדרך אחרת לשם משלוח תכנים ויצירת קשר עמך;
 35. 23.2.כדי לשפר ולהעשיר את הפורטל, האפליקציה והתכנים, ובכלל זה ליצור תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בפורטל ובאפליקציה וציפיותיהם, ולשנות או לבטל תכנים קיימים;
 36. 23.3.לשם יצירת אזור אישי בפורטל ו/או באפליקציה, שיוכל להתאים להעדפותיך ולצורך תקשור עמך;
 37. 23.4.לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אלה.
 38. 24.החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפורטל ו/או באפליקציה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם הפורטל ו/או האפליקציה, כגון במקרים הבאים:
 39. 24.1.כדי לענות לשאלותיך וצרכיך;
 40. 24.2.במקרה שתפר תנאי שימוש אלה או אם תבצע באמצעות הפורטל ו/או האפליקציה, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 41. 24.3.כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו;
 42. 24.4.בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;
 43. 24.5.לחברות אחרות הקשורות אליה (גם מחוץ לישראל), ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;
 44. 24.6.לנותני שירותים (גם מחוץ לישראל), שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה או בשם חברות הקשורות אליה.
 45. 25.אם החברה תארגן את פעילות הפורטל ו/או האפליקציה במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות הפורטל ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, הכל באופן מלא או חלקי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך בפורטל ו/או באפליקציה או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 46. 26.הפורטל והאפליקציה עושים שימוש ב'עוגיות' (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים בפורטל ובאפליקציה שימוש ולצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפורטל ו/או באפליקציה, לאימות פרטים, כדי להתאים את הפורטל והאפליקציה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בפורטל ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל הפורטל ו/או לאפליקציה, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לפורטל ו/או לאפליקציה ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 47. 27.חלק מהשירותים בפורטל, לדוגמה מנוע חיפוש, מנוהלים על ידי ספקי שירותים או שותפי תוכן של החברה. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש שלך בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים, או שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של שותפי התוכן או ספקי השירותים ולא למדיניות הפרטיות של החברה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.
 48. 28.החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש בפורטל ו/או באפליקציה. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש בפורטל ו/או באפליקציה, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים לפורטל ו/או לאפליקציה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שקול דעתה.
 49. 29.החברה מיישמת בפורטל ובאפליקציה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת שהפורטל ו/או האפליקציה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 50. 30.אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.
 51. 31.כיצד לצור עמנו קשר:
החברה אינה מתחייבת למשך הזמן שיידרש לה להחליט בדבר פרסום תוכן שנשלח והדבר כפוף, למשל, לזמינות (כגון בשל עומס), מהות התוכן וניסוחו. אין בפרסום תוכן בפורטל ו/או באפליקציה משום אישורו מטעם החברה, אישור היותו חוקי, או המלצה או עידוד של החברה לפעול על פיו.

החברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שיפורסמו.

מבלי למעט מן האמור בסעיף ‏15, החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות ביחס לתוכן שנמסר ו/או פורסם על ידי משתמש בפורטל ו/או באפליקציה (לרבות דיוקו וחוקיותו) ולתוצאות הפרסום (לרבות כל נזק, אובדן, חסרון כיס ורווח) והיא ו/או מי מטעמה אינם אחראים להסתמכות ו/או פעולות שבוצעו או שלא בוצעו בגין מסירת תוכן לפורטל ו/או לאפליקציה ו/או פרסום תוכן בפורטל ו/או באפליקציה ולתוצאות הנובעות ממסירתו ו/או מפרסומו של תוכן, לרבות שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לתגובות לתוכן שיפורסם ולזהות המגיבים. המוסר תוכן לפרסום הוא האחראי הבלעדי לו (לרבות דיוקו וחוקיותו) ולתוצאות הנובעות ממסירתו ו/או מפרסומו.

החברה איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו בפורטל יהיו תקינים ויובילו אותך לפורטל אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מן הפורטל קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

כאשר אתה מוסר תכנים לפורטל ו/או לאפליקציה, אתה מאשר בעצם מסירתם כי אתה בעל כל הזכויות בהם או בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בהם, וכי הנך רשאי למוסרם. השולח תוכן מתיר בכך את הצגתו בפורטל ו/או באפליקציה, קריאתו ושימוש בו. במסירת התכנים אתה מקנה לחברה ו/או למי מטעמה ולכל משתמש אחר בפורטל ו/או באפליקציה את הזכות המוחלטת, שאינה מוגבלת בזמן, בין בעת קיום הפורטל ו/או האפליקציה ובין לאחר שנסגרו, להשתמש בכל צורה ובכל דרך שהיא בתכנים, לרבות להעתיק, לשכפל, למחוק, להפיץ, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לשנות (לרבות שינוי באופיים או בצורתם של התכנים או הכללתם כחלק מתכנים אחרים או מורכבים), ולתרגם את התכנים, לפי שיקול דעתם.

הינך מוותר בזאת על כל זכות שעשויה להיות לך לבחון ו/או לאשר, בכל שלב שהוא, את אופן השימוש בתכנים ולא תהיה לך כל זכות כספית או אחרת בקשר עם שימוש בהם כאמור.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, החברה ו/או מי מטעמה וחברות הקשורות אליה, לא ישאו באחריות בגין השפעתו של קובץ על מחשבך האישי או על מערכות מחשב אחרות ו/או כל מכשיר תקשורת (לרבות טלפון סלולרי, סמארטפון וכיוצ"ב). האמור כולל נזק בגין טעויות, השמטות, הפרעות, כשלים, איחורים, וירוסי מחשב, אובדן מידע (דטה), גישה לא מורשית, שינוי בתמסורת ובמידע (דטה).

מדיניות פרטיות

על אף האמור, תהא החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפורטל ו/או באפליקציה אם החברה נדרשה לכך בחוק, לרבות אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע.

אם יש לך שאלות או הערות למדיניות הפרטיות, צור עמנו קשר באמצעות האי-מייל או כתוב לנו:

פיליפ מוריס בע"מ

רחוב חיים הזז 16

תל-אביב 69407